کلاس های آنلاین ایپرانیک (epranic)، 

  • برنامه کلاس های یوگا در این مجموعه به قرار زیر است:

یوگا مبتدی با مربی گری الهه زند ه دل

  • روزهای شبه و سه شنبه ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ 

  •  تایم بعداز ظهر در ساعت ۴ تا ۵:۳۰ 

یوگا پیشرفته با مربی گری رعنا روحبخش

  • روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰

  • تایم بعداز ظهر در ساعت ۵ تا ۶:۳۰

فهرست