شناخت پوست برای ماساژ بهتر

شناخت پوست برای ماساژ بهتر اساس بیولوژیکی پوست شناخت پوست برای ماساژ بهتر.  پوست سطح سخت و غیرقابل نفوذی است که بدن را می پوشاند، عاملی که پوست را به ساختاری محصورکننده تبدیل کرده است، توانایی حفاظت و مراقبت آن است و اهمیت فیزیولوژیکی آن در برقراری ارتباط است. در این مقاله با ای پرانکی… ادامه خواندن شناخت پوست برای ماساژ بهتر