کناره بیرونی پا

پاها را از زانو خم کنید با فشار انگشت شست روی ساق پا را ماساژ می دهیم و در برگشت عضله پشت ساق پا را با تمام انگشتان ماساژ دهید. تاندون های سر پنجه پا را در حالت زانوی خمیده با فشار انگشت شست ماساژ می دهیم.  زانو را در حالت ۹۰ درجه قرار می… ادامه خواندن کناره بیرونی پا