اخبار

همایش تغذیه طبیعی اصفهان

به نام خالق عشق خام خواران پخته هستندو جوان                جمله خامان پخته خواری بی اما پخته خواری عادتی مرگ اور                   مایه ی سنگینی روح روان !!گروه دوستداران سلامتی خمینی شهراصفهان تقدیم میکند !! بزرگ ترین همایش سراسری خام گیاه خواری...
ادامه مطلب

همایش آمل

به نام نامی عشق و دوستی و طبیعت انجمن تغذیه طبیعی آمل اقدام به برگزاری همایش سراسری با حضور جمعی از اساتید بزرگ : سرکار خانم ببر حسینی ،دکتر حق پرست، دکتر حسن زاده ، استاد کاشانی، استاد جدیدی، استاد دانش پژوه ، استاد خلیلیان ،استاد خسروی و مهندس شیخی و.مهندس عدالت و....... به همراه...
ادامه مطلب
فهرست