درباره شرکت گوهر فیدار

دستگاه شستشوی اتومات تولیدی شرکت گوهر فیدار طوری طراحی گردیده که دارای این چهار ویژگی میباشد و توسط یک نفر اپراتور فرش به دستگاه داده می‌شود فرش مورد نظر خیس شده آب و مواد پاشی شده و توسط انواع آپشنهای انتخواب شده مشتری شستشو میگردد(شستشو با فرچه دیسکی-قلتکی-مسواکی-شلاقی و غیره) و سپس آبکشی و تی کشی شده و توسط دستگاه لول گردیده و تحویل اپراتور میگردد از ویژگی های دیگر دستگاه میزی می‌توان به حجم کم و در عین حال دارای کار آیی بالای آن اشاره کرد.
اکثر قالیشویان محترم دستگاهی را با ۱ الی ۲ آپشن انتخواب می‌کنند تا در هزینه صرفه جویی نمایند و با ۶۰۰ الی ۸۵۰ دارای دستگاه اتومات شوند در صورتی که با انتخواب آپشنهای دیسکی مسواکی و قلتکی می‌توان به مشتری فرش تمیز و پرداخت شده ارائه‌ داد و با انتخواب اتومات میزی پلاس شرکت گوهر فیدار به جای استفاده از ۴ نفر اپراتور روی اتومات با ۱ نفر اپراتور تعداد زیادی فرش با به کارگیری آپشنهای کامل شستشو نمایند که به علت قیمت بالا هر شرکت قالیشویی این کار را انجام نمیدهند
درصورتی که هزینه ۳ کارگر اظافه که حدودا ۴۰۰ میلیون در سال ۴۰۲ میشود روی دستگاه سرمایه گزاری کنیم همان سال اول اظافه قیمت دستگاه و حتی بیشتر به شرکت قالیشویی بازگشت میکند.